Mevzuatlar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşver ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

Doçentlik Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulucak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunması Hakkında Yönetmelik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

Resmi Mühür Yönetmeliği

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

Kadro İhdası, Serbest bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi İşletmesi Yönergesi