SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

ADAYLIK DURUMU VE ADAY MEMUR EĞİTİMİ

1-Aday Memurluk süresi ne kadardır?

Kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananlar için adaylık süresi, atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Üniversitemizde bir yılını tamamlayan ve adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerini başarı ile tamamlayan aday memurlar asil memur olarak atanmaktadır. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54. maddesi)

2-Aday memurlara yönelik eğitimlerin süresi ne kadardır?

Temel eğitim süresi on günden az iki aydan çok olamaz. Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz.

Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 4 b-c-d)

3-Eğitimin sonunda bir sınav yapılıyor mu?

Eğitimin sonunda sınav yapılmaktadır. Sınav Üniversitemizce çoktan seçmeli yapılmakta olup; değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı alanlar başarılı sayılır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik 12. Maddesi)

4-Sınavda başarısız olanların durumu ne olur?

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel müdürlüğüne bildirilir. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 56. maddesi)

5-Sınava katılmama halinde nasıl uygulama yapılır?

Sağlık sebepleri dışında sınava katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik 15. Maddesi)

6-Aday Memurluk süresi içerisinde disiplin cezası alırsam ne olur?

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne bildirilir. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 56. maddesi)

İDARİ PERSONEL ATAMALAR

1-Üniversitenize yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü, başka yerdeki göreve atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. maddesi)

2-Memurken istifa eden personel tekrar memuriyete dönebilir mi?

İstifa ederek veya etmiş sayılarak Devlet memurluğundan ayrılanların kazanılmış hak aylık dereceleriyle sınav şartı aranmaksızın memurluğa atanabilecekleri 657 Sayılı Kanunun 92 ve 97 nci maddelerinde hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kişiler durumlarına göre 97 nci maddenin a bendine göre 6 ay; b bendine göre 1 yıl; c bendine göre 3 yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97. maddesi)

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden veya 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilir.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. maddesi)

İNTİBAK

1-Hazırlık sınıfı okudum, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle, nereye başvurmam gerekir?

Bu kapsamda sadece ilköğretim ve lise öğrenimindeki hazırlık sınıfı değerlendirilir. Üniversite öğrenimindeki hazırlık sınıfı bu değerlendirme kapsamına alınmaz. Hazırlık sınıfı değerlendirmesi sonucu memura bir kademe ilerlemesi verilir. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Hazırlık sınıfı okuduğunuza dair onaylı bir belge ile durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin A bendi 6-b fıkrası)

 

2-Yüksek lisans/Doktoramı tamamladım, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle nereye başvurmam gerekir?

Memura yüksek lisans değerlendirmesinde bir kademe, mesleğiyle ile aynı konuda yapılan doktora değerlendirmesinde iki kademe ilerlemesi verilir. Durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına belgelemeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi A-9)

 

3-İşe başlama tarihimiz aynı olmasına rağmen; neden arkadaşımın derece/kademesi benden daha ileride veya geride görünüyor?

Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri memurların işe başlayış tarihi aynı olmasına rağmen derece/kademe durumunda farklılık gösterebilir.

(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin A bendi )

4-Öğrenim durumumda değişiklik oldu, Birimim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeme rağmen derece- kadememde herhangi bir değişiklik olmadı neden?

Bu durum intibak işlemleri kapsamında değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanuna göre “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (657 sayılı Kanun m. 87 kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşamayacağından” (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi A-12) siz emsalinizin ulaştığı derece ve kademeyi aştığınız için durumunuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

 

5.SSK – BAĞKUR Hizmet birleştirmesi yapmak için gereken işlemler nelerdir?

SSK ve BAĞ-KUR’a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen personel, en son çalıştığı ili ve sigorta numarasını dilekçesinde belirterek ve hâlihazırda çalıştığı birime verecektir. Birimin üst yazıyla birlikte istenen belgeleri: Dilekçe, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı olarak çalıştığı unvanı aynı olanlar (Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen veya Sağlık Personeli gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini ve unvanını belirten çalışma belgesini ilgili birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletmesi halinde durum değerlendirmesi yapılır. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi C bendi)

6-Askerlikte geçen süre Memuriyet hizmetime sayılıyor mu?

Askerlikte geçirdiğiniz süre, memuriyet hizmet sürenize eklenir. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 83-84. maddesi)

  ASKERLİK İŞLEMLERİ

1-Askeri sevk belgem geldi ne yapmalıyım?

“Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.” (657 sayılı Kanun md. 108-G) bendi uyarınca aylıksız izinli sayılmanız için Askeri sevk belgenizi aldığınızda gecikmeye mahal vermeden ekinde bir dilekçe ile  askerlik sevk belgenizi görev yaptığınız birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

2-Askerliğimi bitirdim görevime geri dönmek istiyorum, ne yapmalıyım?

“Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.” (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 83. maddesi)

* Almış olduğunuz terhis belgenizi göreve başlama isteğinizi bildiren bir dilekçe ekinde biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞLEMLERİ

 1- Sözleşmeli Personel olarak atandım, ne zaman göreve başlayabilirim?

Atama evraklarınızı teslim edip akabinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma yapıldıktan sonra  kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. maddesi)

2- Sözleşmeli Personel olarak görev yaparken sözleşme sürem dolmadan ayrılırsam başka Kamu Kurumlarına sözleşmeli personel olarak atanabilir miyim?

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemezler.

3- Bir yıl süre şartına tutulmadan ayrılma şartları nelerdir.

Sözleşmesini;

 1. a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
 2. b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
 3. c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

4-Sözleşmeli Personel olarak görev yaparken görevden istifaen ayrılacağımı ne kadar zaman önce bildirmem gerekir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde 6 hükümleri uyarınca kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL İŞLEMLERİ

 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereği işlem tesis edilmektedir.

KURUM DIŞI NAKİL İŞLEMLERİ

1- Başka bir Kuruma naklen nasıl geçebilirim?

Nakil geçmek istediğiniz Kuruma başvuru yapılması gerekmektedir.

2- Aylıksız izinde olan personelin nakil gitmek için ilişiği kesilebilir mi?

Aylıksız izinde olan personele atama onayı tebliğ edilemeyeceğinden, göreve başlamasından sonra nakil için ilişik kesme işlemleri yapılır.

3- Nakil gittiği Kuruma özlük dosyası gönderiliyor mu?

Nakil giden personelin özlük dosyası Kurum tarafından gittiği Kuruma üst yazı ile gönderilir.

EMEKLİ İŞLEMLERİ

1-İsteğe bağlı olarak emekli olmak için ne yapmalıyım?

Emekli olmak istediği tarihi belirten dilekçe’ye ek olarak,

 1. a) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 2. b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. c) Banka Tercih Dilekçesiyle,
 4. d) Diploma
 5. e) Askerlik terhis belgesi

emeklilik tarihinden yaklaşık 15 gün önce görev yapmakta olduğu birime başvuruda bulunur.

GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

1-Kısa ve Uzun Süreli Görevlendirmeler de süre hangi zaman aralığını kapsamaktadır?

Kısa Süreli (Üç Aydan Az) Görevlendirmeler, Uzun Süreli (Üç Aydan Fazla) Görevlendirmeleri kapsar.

2- 357 Sayılı KHK’nın Ek-25. Maddesi veya 657 sayılı D.M.K’nun Ek-8. Maddesi uyarınca geçici görevlendirme ile çalışabilir miyim?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta iken geçici görevlendirme muvakafakı uygun görülmesi halinde 357 sayılı KHK Ek-25. Maddesi uyarınca 1 yıl, 657 sayılı D.M.K’nun Ek-8. Maddesi uyarınca 6 ay süreyle geçici görevlendirme yapılabilmektedir.

İZİN İŞLEMLERİ

1-Yıllık İznim ne kadar?

1- Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce herhangi bir hizmeti bulunmayan personele yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak hizmette 1 (bir) yılını tamamladığı tarih itibariyle verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir.

2  Devlet memurluğuna yeni atanmış ve daha önce 1 (bir) yılın altında askerlik hizmeti yapmış personele, askerlik süresi ile memuriyet hizmeti toplamı 1 (bir) yılı doldurduğu tarih itibariyle aday memur dahi olsa yıllık izin hakkı 20 (yirmi) gün olarak verilir. Sonrasında her takvim yılı başlangıcında 20 (yirmi) gün verilir. Memuriyette 10 yılını dolduranlara 30 gün yıllık izin verilir.

2-Evlilik İzni ne kadar?

Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

3-Memuriyet öncesi askerlik yaptım. Yapmış olduğum askerlik hizmetimden dolayı yıllık izin hakkım bulunmakta mıdır? 

657 sayılı Kanunun “Yıllık izin” başlıklı 102 nci maddesinde, “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” ve aynı Kanunun 103 üncü maddesinde de, “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.” hükmü yer almaktadır. 154 seri no’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de “Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması,” gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 83 ve 84 üncü maddelerinde muvazzaf askerlikte geçen sürelerin ilgililerin kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; memuriyete girmeden asteğmen olarak görev yapan ve muvazzaf askerlik hizmeti ile birlikte bir yıllık hizmet süresini dolduran aday Devlet memuruna 657 sayılı Kanunun mezkûr hükümleri uyarınca yıllık izin verilebilir.

4-Babalık ve Ölüm izni kaç gündür?

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gündür. İşçilerde ise bu durum 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen hükümlere göre yapılmaktadır.

5-Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?

Doğum yapan memura isteği üzerine doğum sonrası analık izin bitiminden itibaren yirmi dört ay aylıksız izin tanınmıştır. İşçilerde ise bu durum 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen hükümlere göre yapılmaktadır.

6-Analık izin sürem ne kadardır?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir..) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

7-Süt izni ne kadardır?

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

8-Ücretsiz izin dönüşü işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Tüm ücretsiz izin dönüşlerinde (Askerlik, doğum, 39. mad. görevlendirilmesi vb.) görev yaptığınız birime giderek göreve başlamayı istediğinize ait dilekçenizi vermeniz gerekmektedir.

9-Memurun hastalığının “uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık” kapsamında olup olmadığı nasıl tespit edilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde, “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usule göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır…” hükmü yer almaktadır.

10-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız izni nasıl kullanabilirim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

11-108/E Maddesi uyarınca izin kullanmak için mazeret şart mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izinlerin sayıldığı 108/E deki izin mazeret sebebiyle alınan bir izin değildir. Kanunda bu iznin alınabilmesi için bir sebep de şart koşulmamıştır. Burada memurun isteği ve kurumun uygun görmesi yeterlidir.

12-Refakat İzni nasıl kullanılır? , Raporda bulunması gereken ifadeler nelerdir ? ve Raporda refakatçinin adı ve soyadının bulunulması gerekli midir?

Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun ve 4/b sözleşmeli personelin ;

 1. a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
 2. b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.

(3)   Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur.  hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla Devlet memurlarına 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre refakat izninin üç aya kadar verileceği, gerek görülmesi halinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına kadar uzatılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği ifadelerin yer alması gerektiği raporda bu ifadelerden herhangi birinin bulunmaması halinde Devlet memuruna ve 4/B sözleşmeli personele  refakat izni verilmesine imkan bulunmamaktadır  Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakatçinin adı ve soyadının yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

13-Aylıksız izinde iken doğum yapacak olan memura, göreve başlamadan doğum öncesi ve sonrası analık izninin verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci madde kapsamında aylıksız izinli olan memurun izin süresi içinde doğum yapacak olması sebebiyle aylıksız iznini keserek göreve başlama şartı aranmaksızın analık iznini kullanmak istemesi halinde kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası analık izni verilebilecektir.

PASAPORT İŞLEMLERİ

1-Kimler hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport Kanununa göre;

 1. a) Birinci (1.), ikinci (2.) ve üçüncü (3.) derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlilerine, sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp, kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri, bu derecelerden kesilmek suretiyle çalıştırılan Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine,
 2. b) Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara,
 3. c) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına verilir.

2-Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için Rektörlüğümüze müracaat nasıl yapılır?

Öncelikle yurtdışında görevlendirildiğine Rektörlük Makam Olurunun alınmış olması gerekir. Görevlendirme yapıldıktan sonra Personel Daire Başkanlığımızın formlar bölümünde bulunan Hizmet (Gri) Pasaport Formu düzenlenerek Personel Daire Başkanlığı’na müracaat edilir.

Adlarına hizmet damgalı pasaport düzenlenen görevliler görevle ilgili seyahatini tamamlamasını takiben, geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportların görev yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.

DİĞER İŞLEMLERİ

1-Memurluk hangi hallerde sona erer?

Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi, memurluktan çekilmesi, istek, yaş haddi ve malullük sebeplerinden biri nedeniyle emekliye ayrılması, ölümü halinde memurluk sona erer.(657 sayılı Kanun md.94 ve 98)

2-Evlendim ne yapmalıyım?

 • Evlilik işleminin ardından evlilik cüzdanı ve yeni kimliği ile biriminize dilekçeyle başvuru yapmanız gerekmektedir.
 • Ayrıca e-Devlet üzerinden Aile bildirimi doldurup mutemedinize göndermeniz gerekmektedir.
 • Personel Kimlik Kartınız için Personel Daire Başkanlığı sistemlerine işlendikten sonra personel.afsu.edu.tr adresinde bulunan formlar kısmında yer alan Personel Kimlik Talep Formunu doldurup dilekçeyle biriminizden talep edebilirsiniz.

3-Kadro Ünvanım, görev yerim (veya diğer bilgiler) değiştiğinden kimlik kartımı nasıl değiştirebilirim?

Kadro değişikliği işlemleriniz Personel Daire Başkanlığı sistemlerine işlendikten sonra personel.afsu.edu.tr adresinde bulunan formlar kısmında yer alan Personel Kimlik Talep Formunu doldurup dilekçeyle biriminizden talep edebilirsiniz.

4-Mal Bildirimi’ mi hangi durumlarda yapacağım?

– Göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte

– Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

-Evlenme işlemi gerçekleşmesi halinde evlenme tarihini izleyen bir ay içerisinde,

– Eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde gösterilen mahiyet ve miktardaki alın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

-Sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. (Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik md. 9-10-11 )

5-Eşim Devlet Memuru iken vefat etti. Ölüm yardımı için nereye başvurmam gerekir?

Kurumları tarafından ödenir. Bunun için eşinizin son çalıştığı Kuruma başvurmanız gerekmektedir.

6-Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?

 • Kanuna göre hizmet akdi veya doğum tarihinde hizmet akdi çalışması bulunup daha sonra  kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılanlar,
 • Daha önce hizmet akdi çalışması bulunup 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,
 • 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar,
  talepte bulunabilirler.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023

Skip to content